Tilbage til nyhedsoversigten

UGENS MEDLEM – Trænregimentet

Trænregimentets primære opgave er at sikre Hæren og Forsvarets rådighed over veluddannede logistik- og militærpolitienheder, der med kort varsel kan indsættes overalt i verden. Opgaven løses gennem en krævende og alsidig uddannelse af den enkelte soldat og af regimentets enheder. Uddannelsen gennemføres både i Danmark og i udlandet, og ofte sammen med internationale samarbejdspartnere.

Trænregimentet er en markant statslig virksomhed i Nordjylland med et vidtrækkende netværk. Trænregimentet er en af landsdelens største arbejdspladser. Medregnes soldaternes pårørende er der således en markant del af den nordjyske befolkning, der hver dag har en relation til regimentet. Derudover yder mange soldater i deres fritid en indsats for det nordjyske foreningsliv. Regimentet har et godt samarbejde med både erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og fritidsmiljøet i Nordjylland. Det betyder, at vi har rig mulighed for erfaringsudveksling med andre moderne virksomheder, ligesom vi kan tilbyde mulighed for, at studerende kan lave projekter m.v. inden for emner, der handler om Forsvaret. Samarbejdet med det nordjyske fritidsmiljø gør, at vi kan hjælpe hinanden med arrangementer til glæde for både soldaterne og fritidsmiljøet.

Hvordan arbejder I med logistik – eller har I nogle logistiske udfordringer?

Trænregimentet er Hærens logistiske center. Regimentet er organiseret i logistiske enheder, som er designet til at støtte Hærens operationer såvel i Danmark som internationalt. Formålet med regimentets enheder er at tilsikre udholdenhed og kampkraft for de indsatte danske styrker. Logistisk støtte til Hæren indebærer løsning af opgaver vedrørende transport og opbevaring af forsyninger – herunder særligt forplejning og farligt gods, opgaver vedrørende reparation og vedligehold af materiellet samt opgaver vedrørende varetagelse af syge og sårede soldater. Udvikling og tilvejebringelse af logistisk materiel og køretøjer er en del af regimentets opgave, ligesom uddannelsen af soldater til anvendelse og vedligeholdelse heraf.

I det miljø Hærens enheder arbejder, er den store udfordring ”kamppladsens” påvirkning på opgaveløsningen. Skiftende klima-, vejr- og lysforhold, og det faktum, at ”modstanderen” søger at påvirke vores evne til at gennemføre logistikken, udfordrer og stiller store krav til vores soldater og materiel. Logistisk støtte til Hærens operationer er en meget kompleks opgave. Derfor bruger vi i fredstid mange ressourcer på, at skabe veluddannede soldater, der kan deres specialer og er trænede i at levere logistik under disse forhold.  Vi er endvidere afhængige af, at materiellet lever op til en standard, som kan løse opgaven og samtidig beskytte vores soldater.

Hvorfor har I meldt jer ind i SmartLog?

Trænregimentet er medlem af Smartlog, grundet regimentet ønsker om at være synlig i lokalsamfundet, samt at skabe netværk ud i det civile erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne.

Hvad er dine/jeres forventninger og ønsker for medlemskabet i SmartLog?

Trænregimentet forventer at kunne deltage i relevante arrangementer for inspiration til og bekræftelse af regimentets løsning af egne opgaver. Vi håber endvidere at kunne bidrage til videndeling i netværket samt etablere relationer inden for emner med gensidig interesse.